SBS Albanian

By SBS

Listen on


Links


Independent news and stories from SBS Audio, connecting you to life in Australia and Albanian-speaking Australians. Audience Update: This is a reminder to listeners of SBS Albanian. Following the result of the Language Services Review in 2023, the service has been decommissioned and is no longer broadcasting. You can find our last content on the website at sbs.com.au/albanian or via your podcast provider. This website is not actively updated. Thank you. - Lajme dhe informacione të pavarura që ju sjellin pranë jetës në Australi dhe komuniteteve Shqipfolëse atje. Audience Update: Të dashur dëgjues të SBS Albanian. Ju kujtojmë se si rezultat i Proçesit të Rishikimit të Programacionit, programi në gjuhën Shqipe nuk transmetohet më. Materialet nga emisionet e kaluara mund t’i gjeni në faqen tonë në internet sbs.com.au/Albanian ose në aplikacionin tuaj për podkaste. Kjo faqe nuk përditësohet. Faleminderit!

Latest episode