Rabbi Zaki Sardar Aleppo Heritage Tunes Podcast / Tisha B’Av Kinot Shaharit Aleppo Heritage תשעה באב קינות שחרית‏ ‏כמנהג ‏ארמ צובה

Listen on

Episode notes

Tisha B’Av Kinot Shaharit Aleppo Heritage

 

תשעה באב קינות שחרית‏ ‏כמנהג ‏ארמ צובה