SBS Karen

နအိနခီဖံၣ်ဒ်လဲၣ်? တၢ်ရှဲပၠးအီစထြ့လယါကီၢ်ခီဖံၣ်အလုၢ်အလၢ်

Listen on

Episode notes

ပှၤအီစထြ့လယါလွံၢ်ပူ သၢပူန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤအိခီဖံၣ်ကိးနံၤဒဲးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖံၣ်န့ၣ် ဖဲအံၤ တၢ်ပာ်အီၤဒ်သိး သးသမူသွံၣ်ကျိၤန့ၣ်လီၤ.