SBS Karen

ပှၤထူလံၤဖိစိးပျၤဒွဲလၤ: တၢ်အိၣ်စဲဘူးလၢထံကီၢ် ဒီးပဲတြီဖိဆူတၢ်လဲၤပူၤကွံာ်အအိၣ်

Listen on

Episode notes

ပှၤထူလံၤဖိ Aboriginal ဒီး Torres Strait Islander သ့ၣ်တဖၣ် စူးကါဝဲဒၣ်အဝဲသ့ၣ်လုၢ်လၢ်ထူသနူထးခိၣ်အကတိၤ လၢအသူဝဲဒ်သိးတၢ်ဘၢၣ်စၢၤတခါ လၢအစိာ်ခီ အဝဲသ့ၣ်လုၢ်လၢ်ဆဲးလၤတၢ်ဃဲၤပူၤသ့ၣ်တဖၣ်, အဝဲသ့ၣ်သူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ထံကီၢ်အံၤအဂ့ၢ်အကျိၤအရ့ဒိၣ်လၢကဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤနီၣ်နီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.