SBS Karen

ဖိဆံးအိၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံသးသဟီၣ်လီၤန့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီး ကဘၣ်မၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤဒ်လဲၣ်?

Listen on

Episode notes

နမ့မ့ၢ်မိၢ်တဂၤလၢဖိဘူးကအိၣ်ဖျဲၣ် မ့တမ့ၢ် ဖိအိၣ်ဖျဲၣ်ဝံၤသီသီန့ၣ်, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကနၢ်ဟူဘၣ် တၢ်ကတိၤ 'baby blues' လၢအခီပညီမ့ၢ်— တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ တၢ်သးဘၣ်တံာ်တာ် လၢဘၣ်လဲၤခီဖျိဖဲဖိအိၣ်ဖျဲၣ်ဝံၤသီ ၄လါတုၤ ၅လါအတီၢ်ပူၤအခါန့ၣ်လီၤ.