SBS Karen

Mexico ကီၢ်ပူၤ ပှၤကညီသံဒီးထိၣ်ဆီတိးကွ့တၢ်ဆါ - မ့ၢ်အကကဲထီၣ်တၢ်ဆါသံသတြိာ်လၢပှၤကညီအဂီၢ်ဧါ?

Listen on

Episode notes

ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိဒီး ဆူၣ်ချ့ပှၤဒိၣ်စိဒိၣ်ကမီၤသ့ၣ်တဖၣ် ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဝဲဒၣ်လၢ ထိၣ်ဆီတိးကွံတၢ်ဆါအတၢ်ပနီၣ်အံၤ လဲလိာ်သလၣ်လီၤအသးဆူပှၤကညီကဒဲကဒဲအအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.