SBS Karen

KICတၢ်ကစီၣ်အဲးဒံထၢၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အ့ရှၢၣ်မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးပိာ်မုၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၤမဲတၢ်ကစီၣ်သန့တၢ်လၤကပီၤခိၣ်ဖး

Listen on

Episode notes

ဖဲအပူၤကွံာ်တယံၤဒ်ဘၣ်န့ၣ် နါဖီဂ့ၤ လၢအမ့ၢ် ကညီတၢ်ကစီၣ်ဝဲၤလီၢ် ပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အခိၣ်ဒိၣ်ဒီး အဲဒံထၢၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ် Women in News Editorial Leadership Award ခိၣ်ဖးတၢ်လၤကပီၤ လၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ WAN-IFRA WIN တၢ်ကရၢကရိ ဒီး အဝဲဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခိၣ်ဖးတၢ်လၤကပီၤအံၤဒ်သိးဒီးအ့ရှၢၣ်မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးခၢၣ်တဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ.