SBS Karen

ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလီၢ်လံၤဒီး Comfort CommServ ပှၤပၢဆှၢတၢ်အခိၣ်ဒိၣ် မိန့သွဲၤ ဟ့ၣ်နီၤလီၤအတၢ်လဲၤခီဖျိ

Listen on

Episode notes

တချုးဖဲ၂ဝဝ၇နံၣ် အဝဲအဟံၣ်ဖိဃီဖိဟဲသုးလီၢ်အိၣ်ဆိးဖဲကီၢ်အီစထြ့လယါဒ်ဘၣ်အခါန့ၣ် နါမိန့သွဲၤ ပှၤပၢဆှၢတၢ်အခိၣ်ဒိၣ်ဖဲ Comfort Care and Community Services မ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်တ့ၢ်ဖဲမဲၢ်လးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ စးထီၣ်ဖဲ၁၉၉၄ နံၣ် ဖဲအဝဲအသးနံၣ်အိၣ် ၁၅နံၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.