Living and Working in Australia - Trabaho, Visa, atbp

‘Treecharging:’ How does nature help Aussie professionals maintain a work-life balance? - ‘Treecharging:' Paano nakakatulong ang kalikasan sa pagbalanse ng trabaho at buhay sa Australia?

Listen on

Episode notes

The recent study conducted by LinkedIn and Unyoked highlights the challenges Australians face in achieving a harmonious balance between work and life while also emphasising the transformative role of nature in restoring balance and fostering creativity. - Luamabas sa pag-aaral na isinagawa ng LinkedIn at Unyoked na may mga hamon na kinakaharap ang mga manggagawa sa Australia sa pagbabalanse ng trabaho at buhay, pero binibigyang-diin din ang papel ng kalikasan sa pagpapanumbalik ng balanse at paggiging creative.